Sakramenty

Chrzest Święty

Chrzest Święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego i włącza nas do Świętego Chrystusowego Kościoła.

Informacje dla rodziców pragnących ochrzcić dziecko:

1. Dzień chrztu jest uzgadniany z Księdzem Proboszczem. Sakrament udzielany jest zawsze podczas Mszy Św.

2. Wymagane dokumenty to:

 • wyciąg aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • dane o rodzicach dziecka (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres, imiona i nazwiska ich rodziców, data ślubu);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są z innej parafii);

3. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia: chrzest, Eucharystię i bierzmowanie;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
 • nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 • przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej funkcji.

4. Przed chrztem, zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

5. W czasie Mszy Św. należy przystąpić do Komunii Św.

6. Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • biała szata;
 • świeca chrzcielna.

 

Bierzmowanie

 Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Spotkania kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania rozpoczynają się w październiku.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

 • systematyczne zgłębianie wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź;
 • udział w katechezie szkolnej;
 • udział we wszystkich spotkaniach kandydatów do bierzmowania;
 • udział w nabożeństwach.

 

Świadek do bierzmowania winien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończony 16 rok życia;
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia: chrzest, Eucharystię, bierzmowanie;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą;
 • nie może to być ojciec lub matka bierzmowanego.

 

Pogrzeb katolicki

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por 2Mch 12, 43-45)

Dokumentem wymaganym do ustalenia pogrzebu jest akt zgonu.

 

Sakrament małżeństwa

 Małżeństwo sakramentalne, charakteryzujące się jednością i nierozerwalnością, jest ze swej natury skierowane do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Między ochrzczonymi nie może istnieć ważne małżeństwo nie będące sakramentem.

1. Wymagane dokumenty:

 • metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
 • dowody osobiste;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i wizyty w poradni życia rodzinnego i małżeńskiego;
 • indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (ważne 3 miesiące).

W przypadku, kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny- Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

W przypadku wdowców- metryka śmierci współmałżonka

2. Nauki przedmałżeńskie odbywają się na plebanii w Sułkowicach. Rozpoczynają się one w pierwsze niedziele marca i października o godz: 12:30 i trwają przez kolejne 4 niedziele.

 

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania nie powinien być dla wierzących tylko odświętną praktyką. Mając świadomość wielkości daru łaski uświęcającej, ilekroć go utracimy popełniając grzech ciężki, powinniśmy wzbudzić żal za grzechy i bez zwłoki skorzystać z daru Bożego przebaczenia.

1. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania: 30 minut przed każdą Mszą Św.

Spowiedź św. w pierwszy czwartek miesiąca od godziny 16:30 i w pierwszy piątek miesiąca od godziny 16:00.

2. Przystępując do sakramentu pokuty należy uczynić:

 • Rachunek sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Szczerą spowiedź
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowania do Pierwszej Komunii Św. odbywają się na katechezie szkolnej a także podczas nabożeństw w kościele.

Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii, należy dostarczyć metrykę chrztu św.

Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii przypada zawsze w drugą niedzielę maja o godzinie 11:00.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej przypada w trzecią niedzielę maja na mszy o godzinie 11:00.

 

Odwiedziny chorych

 Z posługą sakramentalną Kapłan odwiedza chorych w każdy I Piątek Miesiąca od godziny 8:00