Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1968 roku

Uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii Harbutowice, dekanat Myślenice, odbyła się w dniach 6-7 września 1968 r. Uroczystość tę poprzedziła 9-tygodniowa nowenna, w czasie której wygłoszone były kazania dla dorosłych i młodzieży na temat znaczenia Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą. Poprzedziły dobę Nawiedzenia tygodniowe misje przeprowadzone przez Ojców Oblatów z Katowic: o. Edmunda Stefańskiego i o. Czesława Szuberta.(…) Wierni odmówili cząstkę Różańca św., poczem misjonarze zostali uroczyście wprowadzeni w procesji do kościoła, gdzie miejscowy proboszcz oddał im władzę nad duszami swych parafian. W tym samym dniu [31 sierpnia] była nauka wstępna informująca o cudownym Obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, o kopii tego Obrazu, którą poświęcił Ojciec Św. Pius XII, a który jako Obraz Nawiedzenia odbywa pielgrzymkę po ziemi polskiej. Następnie misjonarz zaznajomił wiernych z przebiegiem uroczystości milenijnych oraz o uwięzieniu kopii Obrazu Nawiedzenia.

Nauki ogólne odbywały się codziennie rano o godz. 8 po Mszy św., a wieczorem o godz. 18. nauki stanowe wygłaszane były po naukach ogólnych wieczorem. Dla mężów i matek były dwie nauki, tak samo dla młodzieży żeńskiej i męskiej. Nauki dla dzieci odbywały się codziennie o godz. 16. W środę [4 września] o godz. 8 było nabożeństwo z kazaniem dla chorych i starców naszej parafii, którym zorganizowano przyjazd do kościoła. Obłożnie chorych odwiedzili w ich domach misjonarze z Komunią św.

We czwartek, a więc w dzień poprzedzający dobę Nawiedzenia, odbyło się uroczyste nabożeństwo przebłagalne z kazaniem i procesją eucharystyczną. Dzieci, które przyjęły w tym roku pierwszą Komunię św., w imieniu rodziców i starszego rodzeństwa przebłagały Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. (…) Udział starszych i dzieci w spowiedzi św. był bardzo liczny. [Spowiedź była w środę i czwartek – przyp. B]

Już na kilka dni przed Nawiedzeniem wierni zaczęli dekorować domy emblematami Matki Bożej. Prawie w każdym domu na frontowej ścianie robiono ołtarzyki z oświetleniem elektrycznym. Dekoracja szosy była imponująca: począwszy od granicy parafii Sułkowice aż do granicy parafii Budzów, nieprzerwanie na długości 5 km, ustroili wierni pobocza szosy wstążkami i brzózkami. Teren przykościelny i wnętrze kościoła wierni sami dekorowali z materiałów, które miejscowy proboszcz zakupił. Dziewczęta uwiły dużą ilość wieńców, którymi otoczono cały teren kościelny wraz z parkanem, ołtarzem polowym i wnętrzem kościoła. Młodzieńcy chętnie pomagali przy innych cięższych pracach. Parkan kościelny był iluminowany lampionami, które przyniesiono z każdego domu. Wieża kościelna iluminowana była z czterech stron monogramem Matki Bożej i Krzyżem. Mężczyźni sami zrobili ołtarz polowy i bramy tryumfalne. Teren kościelny i wieża ozdobione były flagami Maryjnymi, narodowymi i papieskimi. W ogóle pomoc wszystkich była bardzo ofiarna. Na podkreślenie zasługują młodzieńcy, którzy odważnie pomagali w upiększaniu kościoła.

Na ozdobnych bramach były napisy:

PARAFIA HARBUTOWICE WITA KRÓLOWĄ POLSKI

ZDROWAŚ MARYJO

WEŹ W SWĄ OPIEKĘ NASZ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

Na froncie był olbrzymi napis: AVE MARIA

Z boku kościoła również duży napis: Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWA

Naprzeciw ołtarza polowego: LUDU BOŻY – OTO MATKA TWOJA

Na pięknie ustawionym i ustrojonym ołtarzu polowym były puste ramy, w których była wiązanka biało-czerwonych róż. Po bokach ołtarza napisy:

JESTEŚ Z NAMI, MATKO

POLSKA ZAWSZE WIERNA

Również w ołtarzu głównym zasłonięty Obraz Matki Bożej Harbutowickiej materiałem biało-czerwonym, a na nim ozdobna rama, w której był niebieski tiul i kwiaty.

6 września o godz. 17-tej miejscowy proboszcz rozpoczął z wiernymi Różaniec św. jako oczekiwanie na przyjazd delegacji z Rudnika. Punktualnie o godz. 18-tej przyjeżdża delegacja parafii Rudnik. Proboszcz z Rudnika w asyście poszczególnych stanów procesjonalnie wniósł płonącą świecę na polowy ołtarz przy śpiewie wiernych „O Maryjo, witam Cię”. Dziewczynka z naszej parafii przywitała Matkę Boską.(…) Delegacja z Rudnika złożyła pożegnalne wiązanki kwiatów. Następnie proboszcz miejscowy przywitał Matkę Bożą podkreślając wielki dzień i wielki zaszczyt w życiu parafii. Proboszcz wskazał na matczyną miłość najlepszej Matki ku swoim dzieciom, która przynosi pokój, radość, obdarza wszelkimi łaskami. W długim oczekiwaniu parafia doczekała się wielkiego dnia Nawiedzenia. Przez przygotowanie w czasie misji św. wierni oczyścili serca swoje i godnie chcą przywitać i otoczyć Matkę Bożą sercami oddanymi Jej i Jej Synowi. Prosił następnie, aby Matka Boża spojrzała na tych najmniejszych w kołyskach, na dziatwę szkolną, na młodzież, na ojców – kapłanów naszych rodzin, na troskliwe, dobre matki, na starców, na chorych. Po przemówieniu ks. proboszcza poszczególne stany w wierszach i krótkich przemówieniach powitały Matkę Bożą.

Uroczystość Nawiedzenia zaszczycił swoją obecnością J. E. KS. KAROL KARDYNAŁ WOJTYŁA. Na uroczystości był obecny dziekan myślenicki ks. prałat Ludwik Fraczek, wicedziekan myślenicki ks. kan. Piotr Wykusz i liczne duchowieństwo z sąsiednich parafii. Mszę św. celebrował w asyście rodak z Harbutowic ks. Franciszek Bobeł, wikariusz parafii św. Mikołaja w Krakowie.

 Po Mszy św. kazanie wygłosił Ks. Kardynał Karol, które osnute było na napisie umieszczonym naprzeciw ołtarza polowego: LUDU BOŻY – OTO MATKA TWOJA. W końcowej części kazania Ks. Kardynał wspomniał o uwięzieniu Obrazu Nawiedzenia, o smutku i zniewadze, jakiej doznała Matka Boża. Po kazaniu udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Następnie rozpoczęły się w kościele spotkania poszczególnych stanów z Matką Bożą. O północy odprawiona została uroczysta Msza Święta Maryjna. Od l do 6 rano poszczególne role czuwały u stóp Matki Najświętszej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. O godz. 6 odśpiewano Godzinki do Matki Bożej, potem były Msze św. co godzinę, w czasie których były spotkania starców, niemowląt i dzieci z Matką Bożą.

Przez cały czas misji św. i doby Nawiedzenia wierni licznie przystępowali do Komunii św. Na ogólną ilość dusz w parafii (1600) udzielono w czasie misji i Nawiedzenia 4500 Komunii św. Po południu odbyły się czuwania III Zakonu, Róż Różańcowych kobiet i mężczyzn, i dziatwy szkolnej.

O godz. 16 rozpoczęto się nabożeństwo pożegnalne – nieszpory o Matce Bożej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie na polowym ołtarzu. Po nieszporach ojciec misjonarz wygłosił kazanie dziękczynne Matce Bożej za Jej łaskę Nawiedzenia. Następnie przemówił ks. proboszcz dziękując Matce Bożej za Nawiedzenie, za otrzymane łaski. Z kolei odbył się uroczysty akt zawierzenia i oddania się Matce Bożej oraz przyrzeczenie wierności Chrystusowi, Ewangelii, Krzyżowi, Kościołowi, którego Matką jest Maryja. W końcowej części nabożeństwa przy śpiewie wiernych uroczyście zapalono nową świecę, którą ks. proboszcz w asyście przedstawicieli stanów procesjonalnie wniósł do samochodu i wraz z delegacjami przekazał do Myślenic. Wierni po odprowadzeniu delegacji pozostali na placu kościelnym, aby uczestniczyć we Mszy św. za zmarłych parafian. Na tym zakończono wspaniałe uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej.

Trzeba podkreślić, że udział wiernych w nabożeństwach był bardzo liczny, chociaż parafia jest mała. Dużo wiernych przybyło z okolicznych parafii. Przez cały czas misji św. i doby Nawiedzenia sprzyjała piękna, ciepła, słoneczna pogoda, co przyczyniło się do wielkiej frekwencji wiernych i wielkiego przeżycia religijnego. Według wypowiedzi parafian uroczystość pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenie i nastrój religijny. Widoczne było zainteresowanie parafian, zwłaszcza młodzieży, sprawami religijnymi, ich udział w nabożeństwach i pomocy w przygotowaniach uroczystości. Wierni długo po Nawiedzeniu przystępowali licznie do Komunii św. w dni powszednie.

Specjalnych trudności ani szykan ze strony władz państwowych nie było. Ludziom dekorującym szosę nie przeszkadzano. Może dlatego, że wszyscy wierni bez wyjątku dekorowali szosę i domy i starali się tak dekorować, aby nie dać pretekstu do zaczepek czy przekroczenia przepisów porządkowych. 

Fragmenty sprawozdania ówczesnego proboszcza Harbutowic ks. kan. Tomasza Rogowca.

 

Post Author: Redakcja